Prof. Dr. Barkai László kétes pályázatával kapcsolatban az INDEX

Horváth Bence                                                                                                                
Újságíró
részére
INDEX.HU Zrt.
részére
B u d a p e s t
Flórián tér 1.
1 0 3 3
 
Tisztelt Uram!

 
A Miskolci Egyetem rektori pályázatával összefüggésben a Miskolci Egyetem rektora részére a tegnapi napon írt levelében foglaltakra tekintettel az egyetem rektorának felhatalmazásával, az alábbiakról tájékoztatom:

                                                                                          I.)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 20/A.§.-a alapján hirdetett pályázatot a Miskolci Egyetem rektori munkakörének betöltése tárgyában, a pályázati hirdetmény publikálásának időpontja 2012.november 12. napja volt.
 A pályázati hirdetményben a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül – lejárata 2012. december 14. napja – három pályázat került előterjesztésre a meghirdetett rektori munkakör betöltése tárgyában.

Pályázatot nyújtott be Prof.Dr. Barkai László dékán, egyetemi tanár, MTA doktor, Prof.Dr. Illés Béla egyetemi tanár, dékán, Prof.dr. Palotás Árpád Bence, egyetemi tanár, dékán-helyettes,

A rektori munkakör betöltésére pályázatot benyújtó valamennyi rektorjelölt a Miskolci Egyetem oktatója, szakterületének, hazai és nemzetközi szinten is elismert szaktekintélye, melyek közül Prof.Dr. Barkai László a Magyar Tudományos Akadémia doktora is.
A Miskolci Egyetem hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 14.§. (1) bek. d.) pontja szerint a Szenátus véleményezi – több pályázat esetén azokat rangsorolva – a rektori pályázatokat.
A Miskolci Egyetem hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 14.§. (2) bek. szerint, a Szenátus hatáskörébe tartozik a rektori pályázatok elbírálása.
A Szervezeti és Működési Szabályzatból is megállapíthatóan a rektori munkakör betöltésével kapcsolatos pályázat során a Miskolci Egyetem feladatát a beérkezett rektori pályázatok rangsorolása képezi.

A Miskolci Egyetem Szenátusa várhatóan a 2013. március 6. napján tartandó ülésén dönt a hatáskörébe tartozó kérdés, így a rektori munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárásban a beérkezett pályázatok rangsorolása tekintetében.
 Az előzőekben hivatkozottak figyelembevételével rangsorolt pályázatok figyelembevételével a 2011. évi CCIV. tv.37.§. (4) bek. alapján a fenntartó dönt a rektor személyéről.

                                                                                 II.)
A I.) alatt kifejtettek helyezik az Ön által feltett kérdéseket abba a környezetbe, melyben a kérdéseket értelmezni lehet, így a fentiek előrebocsátását követően az alábbiakban válaszolunk a levelében nevesített kérdésekre.

1.)
Valóban kaptak-e jelzést azzal kapcsolatosan, hogy az egyik beérkezett pályázat egy korábbi másik pályázat némileg átalakított változata?
 Az egyetem kapott két névtelen levelet. Prof. Dr. Barkai László pályázata mellékletekkel százharminc oldal, míg a névtelen levél is összesen mindössze néhány oldal hasonlóságot vélt felfedezni, így ebből következően a Miskolci Egyetem – legalábbis a rektori hivatalba ilyen nem érkezett - nem kapott olyan tartalmú levelet, hogy az egyik beérkezet pályázat egy korábbi másik pályázat némileg átalakított változata.

2.)
Ha igen végeztek-e vizsgálatot ezzel kapcsolatban?
 A Miskolci Egyetem hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 14.§. (1) bek. d.) pontja és (2) bek. szerint zajlik a beérkezett pályázatok véleményezése, illetve rangsorolása, melyről várhatóan 2013. március 06. napján dönt a Miskolci Egyetem Szenátusa.

3.)
Amennyiben igen mire jutottak?
 A szerzői jogról szóló 1992. évi XXXIII tv 4. § (1) bek. szerint, a szerzői jog azt illeti meg, aki a művet megalkotta, vagyis a hivatkozott törvényi rendelkezés szerint – amennyiben egyáltalán a pályázat a szerzői jogról szóló törvény hatálya alá tartozik – Prof. Dr. Bódis József rektor és Prof. Dr. Patkó Gyula rektor jogosult a szerzői jog tekintetében jogokat gyakorolni, vagyis az esetleges jogsértés kérdését felvetni.
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (1) bek. szerint a közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki.
 A pályázati kiírást tehát a jogszabály alapján a munkáltató, vagy a pályázat közzétételére jogosult jogi személy teszi közzé és azon a munkakör betöltésére jelentkező pályázók, vagyis a potenciális munkavállalók vesznek részt. A pályázat a kiírásból megállapítható módon nem tudományos, irodalmi, vagy művészeti mű létrehozására irányul, hanem rektori munkakör betöltésére.
 A pályázati kiírás szerint a pályázatnak többek között tartalmaznia kell a pályázónak az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI tv. 1.§. (6) bek. szerint valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet nem lehet tárgya a szerzői jogi védelemnek.
 A korábban hivatkozott két névtelen levelet megismerve Prof. Dr. Barkai László az egyetem számára megküldte a Pécsi Egyetem rektorának Prof. Dr. Bódis József hozzájáruló nyilatkozatát, továbbá a Miskolci Egyetem rektorának hozzájáruló nyilatkozatát, így az 1992. évi XXXIII tv 4. § (1) bek. szerint jogosult személyek hozzájáruló nyilatkozatának birtokában a szerzői jogi jogsértés fel sem merülhet.

4.)
Ha nem érkezett ilyen jelentés, akkor e levél nyomán terveznek-e vizsgálatot indítani?
a.)
Szerzői jog megsértése tárgyában jogérvényesítésre az 1992. évi XXXIII tv 4. § (1) bek. szerint a szerzői jog jogosulja jogosult, mely jelen esetben nem a Miskolci Egyetem.
b.)
A 2011. évi CLXI tv.2.§. (1) bek. szerint, a vitássá tett, vagy megsértett jogról a bíróságok döntenek.
c.)
Különösen ki kell emelni azt, hogy a két említett rektor részére megküldésre került Prof. Dr. Barkai László pályázati anyaga, melyre egyöntetűen fejezték ki örömüket az általuk beadott pályázatban szereplő ötletek, elgondolások, stb. felhasználása tekintetében és kifejezetten hozzájárultak a további felhasználáshoz is, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre, de különösen a hozzájáruló nyilatkozatokra tekintettel jelenleg sem ténybeli, sem pedig jogi alapját nem látjuk a Miskolci Egyetem semmilyen olyan eljárásának, mely külön Prof. Dr. Barkai Lászlóval szemben kerülne megindításra.

5.)Van-e lehetőségünk megtekinteni a pályázat önöknél szereplő példányát?
 A pályázati kiírást az Emberi Erőforrások Minisztériuma eszközölte, mely pályázati kiírás szerint a pályázóknak arra vonatkozóan kellett nyilatkozniuk, hogy a pályázati anyagot „ a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik .”
 A pályázati kiírás szerint tett nyilatkozat nem tartalmaz olyan felhatalmazást, mely szerint a folyamatban lévő pályázati eljárásban kívülálló az eredeti pályázati anyagot megtekintheti, vizsgálat alá vonhatja, stb, azonban a pályázatok a
http://www.uni-miskolc.hu/public/index.php?page_id=&news_id=3605
 alatt megtekinthetők.

                                                                                           III.)
A fentiekben kifejtettekre tekintettel a Miskolci Egyetem a pályázati eljárás befolyásolására irányuló névtelen levelektől elhatárolódik, egyben visszautasítja a pályázati eljárás folyamatába történő beavatkozási kísérletet, a pályázati eljárás megzavarását, illetve a pályázó személy lejáratásának szándékát.

                                                                                           IV.)
Mindezekre tekintettel kérjük, hogy eljárásuk során maradéktalanul szíveskedjenek figyelembe venni a pályázat kiírójának, a Miskolci Egyetemnek és a pályázatban résztvevő személyeknek a személyiségi jogait.
 

Miskolc, 2013. február 26.
 
                                                               Üdvözlettel:
                                                                        Prof.Dr. Patkó Gyula
                                                                                     Rektor
                                                                              megbízásából
                                                                              Spitzmüller Zita
                                                                               sajtóreferens

Leave a Reply.

    ÉVEKET CSÚSZÓ, ÁLLÓ BERUHÁZÁSOK, CSÖKKENŐ HALLGATÓI LÉTSZÁM, NAGYVÁLLALATI VEZETŐI JUTTATÁSCSOMAG A REKTORNÁL ÉS AZ EGYETEMI VEZETŐKNÉL. 11 ÉVE EGYETEMISTA HÖK VEZETŐ, EGYETEMI VEZETŐVÉ LETT VOLT HÖK VEZETŐK - EZALATT FŰTÉSSZÜNET ÉS CSŐDKÖZELI HELYZET. EZ MA A MISKOLCI EGYETEM. HOGY KERÜLT ILYEN HELYZETBE AZ EGYETEM ÉS MERRE TART?  ERRŐL SZÓL EZ A BLOG.

    HÍRED, INFÓD VAN? ÍRD MEG NEKÜNK! ELLENŐRIZZÜK ÉS KÖZÖLJÜK

    KÖSZÖNJÜK!